Чланови школских тимова за школску 2019/2020.годину.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 1. Ивана Божовић, наставник разредне наставе – руководилац
 2. Душанка Христовски, наставник енглеског језика
 3. Богосав Михаиловић, наставник технике и технологије
 4. Александра Поповић,  психолог
 5. Нада Живковић,  васпитач
 6. Владан Веснић, представник Савета родитеља
 7. Иван Марић,  представник локалне самоуправе
 8. Никола Чорбић, представник Ученичког парламента
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 1. Богдан Марјановић, педагог школе - руководилац
 2. Мирјана Николић Матовић, наставник биологије
 3. Славица Пејић, наставник српског језика
 4. Бранка Полимчевић, наставник разредне наставе
 5. Злата Јањић, васпитач
ИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 1. Александра Поповић, психолог школе– руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог школе
 3. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 4. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 5. Бошко Јездић - представник јединице локалне самоуправе
 6. Данило Цмиљановић - представник Савета родитеља
 7. Владе Живановић - директор школе
 8. Немања Синђић - секретар школе
 9. Теодора Симић, предтавник Ученичког парламента
 10. стручњак за поједина питања ван школе - променљиви члан
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 1. Биљана Минић, наставник математике– руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог школе
 3. Љиљана Стојановић, наставник историје
 4. Марија Јањић, наставник математике
 5. Ана Зорзић, наставник енглеског
 6. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 7. Драгана Ђоковић,  представник Савета родитеља
 8. Жељко Шпијуновић, представник Школског одбора
 9. Катарина Вучковић, представник Ученичког парламента
 10. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 11. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 12. Александра Поповић, психолог школе
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 1. Александра Поповић, психолог школе– руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог школе
 3. Весна Милићеви-, наставник биологије
 4. Рада Радовић, наставник информатике
 5. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 6. Маријана Ћитић, наставник разредне наставе
 7. Јелена Јанковић, представник Савете родитеља
 8. Биљана Ђоковић, представник локачне самоуправе
 9. Тамара Турунчић, представник Ученичког парламента
 10. Ирена Дрндаревић, помоћник директора
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
 1. Душанка Христовски, наставник енглеског језика -руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Александра Поповић, психолог школе
 4. Богдан Марјановић, педагог школе
 5. Биљана Минић, наставник математике
 6. Рада Радовић, наставник технике и технологије
 7. Љиљана Стојановић, наставник историје
 8. Анастасија Андрић, представник Ученичког парламента
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ
 1. Весна Милићевић, наставник биологије – руководилац
 2. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 3. Мирјана Цицварић , наставник географије
 4. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 5. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 6. Марко Стрика, наставник физике
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
 1. Богдан Марјановић, педагог школе - руководилац
 2. Милица Батаковић, наставник верске наставе
 3. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе 
 4. Тања Зечевић, наставник српског језика
 5. Биљана Минић, наставник математике
ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
 1. Радован Павловић, наставник разредне наставе- руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Вера Рајаковић, библиотекар
 4. Милијана Јовић, наставник разредне наставе 
 5. Рада Радовић, наставник информатике
 6. Тамара Турунчић, представник ученичког парламента
ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ
 1. Горан Марковић, наставник ликовне културе - руководилац
 2. Драгица Маричић, наставник српског језика
 3. Моника Мурић, наставник музичке културе
 4. Мирка Илић, наставник разредне наставе
 5. Дупица Петровић, наставник физичке културе
 6. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 7. Тања Зечевић, наставник српског језика
 8. Радиша Кутлешић, наставник разредне наставе
ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОУПИСАНИХ УЧЕНИКА, НОВИХ НАСТАВНИКА И ПРИПРАВНИКА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ
 1. Александра Поповић, психолог школе- руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог школе
 3. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 4. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 5. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе
 1. Драгана Радовановић, наставник разредне наставе
 2. Весна Милићевић, наставник биологије
 3. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 4. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 5. Владе Живановић, директор школе
 6. Немања Синђић, секретар школе
 7. Наташа Мисаиловић, наставник математике
 8. Ирена Дрндаревић, наставник српског језика
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
 1. Љиљана Веизовић, наставник резредне наставе –руководилац
 2. Ирена Дрндаревић, поможник директора
 3. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 4. Милена Миленковић, наставник шпанског језика
 5. Ана Зорзић, наставник енглеског језика
 6. Владе Живановић, директор школе
НАСТАВНИЦИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
 1. Гордана Благојевић, наставник хемије - руководилац
 2. Маријана Ћитић, наставник разредне наставе
 3. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 4. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
 1. Владе Живановић, директор школе, руководилац тима
 2. Немања Синђић, секретар школе
 3. Гордана Благојевић, помоћник директора
 4. Богдан Марјановић, педагог школе
 5. Александра Поповић, психолог школе
 6. Марко Стрика, наставник физике, лице задужено за безбедност
 7. Мирољуб Милосавчевић, домар
 8. Десимир Мићовић, представник Школског одбора
 9. Ана Пантић, представник Савета Родитеља
 10. Миливоје Јеремић – председник општине Севојно
 11. Иван Жунић, стручњак за поједина питања ван школе, променљив члан.
ТИМ  ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
 1. Владе Живановић, директор школе
 2. Ирена Дрндаревић, помоћник директора
 3. Гордана Благојевић, помоћник директора
 4. Богдан Марјановић, педагог школе, руководилац тима
 5. Александра Поповић, психолог школе
 6. Славица Пејић, представник Стручног актива за развој школског програма
 7. Душанка Христовски, руководилац тима за професионалну оријентацију
 8. Љиљана Веизовић, руководилац тима за пројекте
 9. Радован Павловић, руководилац тима за маркетинг
 10. Илија Новаковић, представник Ученичког парламента
 11. Бојана Кнежевић, представник Савета родитеља
 12. Борис Ресимић, члан Школског одбора, представник локалне самоуправе
ТИМ  ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
 1. Владе Живановић, директор школе, руководилац тима
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Ирена Дрндаревић, помоћник директора
 4. Немања Синђић, секретар школе
 5. Богдан Марјановић, педагог школе, руководилац тима за професионални развој
 6. Александра Поповић, психолог школе, представник тима за међупредметне кометенције и предузетништво
 7. Биљана Минић, руководилац тима за самовредновање
 8. Ивана Божовић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
 9. Ања Кузмановић, представник Ученичког парламента
 10. Владимир Дејовић, представник Савета родитеља и члан Школског одбора
 11. Милија Кулашевић, представник локалне самоуправе